[English below]

Hej,

Vi kommer den 1 november att stänga vår gamla webbhotellsmiljö (där kontrollpanelen är https://kp.citynetwork.se) och innan dess så behöver alla webbsajter migreras antingen till vår nya webbhotellsmiljö alternativt till City Cloud. Då det finns en hel del väsentliga skillnader i vad som stöds i de olika miljöerna så kommer vi inte att utföra detta automatiskt, utan ni kommer att behöva göra denna flytt själva. Detta beskrivs mer ingående nedan.

Vi har de senaste dagarna sett till att skapa upp konton i vår nya webbhotellsmiljö för alla som har ett i vår gamla miljö. Om ni redan hade ett konto i vår nya miljö så har vi i de fall det varit möjligt använts detta kontot istället. För enkelhetens skull så inkluderar vi era kunduppgifter nedan:

Gamla kontrollpanelen: https://kp.citynetwork.se
Gammalt kundnummer: *****

Webbsajter på detta konto som påverkas:
**********.**
Nya kontrollpanelen: https://my.citynetwork.se
Nytt kundnummer: ******
E-post/användarnamn: *****@*****.**

När ert konto skapades i den nya miljön så skickades ett e-postmeddelande ut till er kontakt-adress hos oss med information om detta, samt en länk för att skapa ett lösenord. Har ni inte tillgång till detta lösenord så kan ni använda följande länk för att skapa ett nytt: https://login.citynetwork.se/ForgotPassword.aspx

Teknisk information om migreringen

Följande tekniker stöds ej längre i vår nya miljö:

* Klassisk ASP
* Access-databaser
* Perl
* PHP i Windows-miljö

Klassisk ASP slutade utvecklas av Microsoft den 17e februari år 2000, vilket är 15 år sedan. Det är en gammal teknik med säkerhetsrisker och prestandaproblem som gör att vi tyvärr inte kan stödja denna i delad miljö. Har ni en applikation byggd i klassisk ASP så behöver ni bygga om er applikation i en ny teknik, exempelvis ASP.NET vilket vi rekommenderar att ni gör.

Databasmotorn Access är inte byggd för webbmiljö och kan inte hantera många samtidiga anslutningar vilket gör den direkt olämplig att använda för webbsajter. Den dras dessutom med låsningsproblem som gör att vi valt att inte erbjuda stöd för detta. Det går dock att konvertera sin Access-databas till en MySQL-databas istället: https://support.citynetwork.se/index.php?/Knowledgebase/Article/View/180/0/access-till-mysql

Perl är inte optimalt för att användas i delad webbhotellsmiljö och vi anser inte att vi kan garantera säkerheten i vår delade miljö och samtidigt erbjuda stöd för Perl, vi har därför valt att inte stödja Perl utan hänvisar för denna teknik till City Cloud.

För PHP så är inte Windows-stödet i närheten av lika välutvecklat som för Linux och kombinationen av IIS och PHP ger upphov till prestandaproblem som gör att vi valt att inte längre erbjuda PHP-stöd i Windows-miljö. Lösningen på detta är dock ganska enkel då ni istället väljer Linux som plattform i kontrollpanelen.

Om ni inte har möjlighet att anpassa er applikation enligt förändringarna ovan så hänvisar vi istället till vår molntjänst, City Cloud, dvs en egen server som ni själva administrerar och därmed fritt kan använda vilka tekniker ni vill för er applikation.

Om ni vill testa City Cloud så kan ni använda rabattkoden MSH2015 för att få 500kr tillgodo, vilket med minsta servern räcker i lite mer än 4 månader.

För att utföra själva migreringen när ni tagit hänsyn till ovanstående punkter så behöver ni göra följande:

1) Se till att ni valt rätt plattform (Windows för ASP.NET och Linux för de flesta övriga tekniker) för er webbsida i vår nya kontrollpanel

2) Ladda upp dina filer via FTP - https://support.citynetwork.se/index.php?/Knowledgebase/Article/View/173/0/overforing-av-webbsida-via-ftp

3) Om du har en databas till din hemsida, exportera denna från gamla miljön och importera den i vår nya miljö. Vi har en guide för hur man använder Navicat för att flytta MySQL-databaser, och en länk till Microsofts programvara för att hantera MSSQL-databaser:

* https://support.citynetwork.se/index.php?/Knowledgebase/Article/View/361/0/flytta-databas-med-navicat
* https://support.citynetwork.se/index.php?/Knowledgebase/Article/View/3/0/vad-rekommenderar-ni-for-program-for-att-kunna-redigera-en-mssql-databas

4) Efter att ni importerat er databas i vår nya miljö så behöver ni uppdatera er hemsidas konfigurations-fil med de nya databasuppgifterna. Vilken fil detta är varierar beroende på applikationen ni använder. I de flesta Windows-sajter är det Web.config, för Linux-sajter kan den heta configuration.php, config.php, wp-config.php eller liknande. Är ni osäkra kontrollera med applikationens leverantör eller utvecklare.

5) Ni kan sedan testa att er hemsida fungerar korrekt genom att ni använder våra så kallade preview-adresser, exempelvis: dinsajt.nu.preview.citynetwork.se

6) När er hemsida fungerar korrekt så behöver ni byta namnservrar på ert domännamn till namnservrarna för vår nya miljö. Om vi är registrar för ert domännamn (vilket ofta är fallet) så kan ni följa denna guide: https://support.citynetwork.se/index.php?/Knowledgebase/Article/View/136/0/andra-namnservrar

Om vi inte är registrar för ert domännamn så behöver ni göra detta hos er registrar, vilken registrar ni har kan ni se här: https://whois.citynetwork.se/ och de namnservrar ni ska ange är följande:

* atdns01.citynetwork.se
* atdns02.citynetwork.se
* atdns03.citynetwork.se

Ifall ni har något annat utpekat från våra gamla namnservrar så behöver ni även lägga in detta i den nya kontrollpanelen. Vi har även en guide för hur ni editerar DNS-inlägg i vår nya kontrollpanel här: https://support.citynetwork.se/index.php?/Knowledgebase/Article/View/212/0/editera-dns

Notera att ett namnserverbyte kan ta upp till 48 timmar, men när det är genomfört så är er hemsida migrerad.


Med vänliga hälsningar,
City Network Hosting AB


[English]

Hello,

At the 1st of November we will close down our old shared hosting environment (to which the controlpanel is at https://kp.citynetwork.se) and before that date, all websites needs to either by migrated to our new shared hosting environment, or possibly to City Cloud. Because there are some bigger differences in what's supported in the different environments we will not perform any automatic migrations. Instead you will have to do this migration yourselves. This will be described more in depth further down below.

During the last couple of days we have made sure to create accounts in our new shared hosting environment for every customer in our old environment. If you already had an account in our new shared hosting environment, this account has been used instead. For the sake of simplicity we include your customer details below:

Old controlpanel: https://kp.citynetwork.se
Old customer number: *****

Websites affected by this:
**********.**
New controlpanel: https://my.citynetwork.se
New customer number: ******
E-mail/username: *****@*****.**

When your account in our new shared hosting environment was created, an e-mail was sent to you with information about this, including a link for creating a login password. If you don't have this password available you can create a new one here: https://login.citynetwork.se/ForgotPassword.aspx

Technical details about the migration

The following technical solutions is not supported in our new shared hosting environment:

* Classic ASP
* Microsoft Access databases
* Perl
* PHP on Windows

The development of Classic ASP was stopped by Microsoft at the 17th of February, 2000 (15 years ago). It a very old scripting technology with many security and performance issues which makes us unable to continue providing support for it in a shared hosting environment. If you have an application built in Classic ASP you'll either need to rebuild your application from scratch in a modern programming environment such as ASP.NET which we recommend that you do, or alternatively you could move your application to your own server in City Cloud.

The Access database engine is not built for web-based environments and is unable to handle many simultaneous connections which makes it unsuitable to use for websites, it also has locking issues. Because of these issues we have chosen not continue providing support for this database engine. It is possible though to convert an Access-database into a MySQL database, which we have a guide for: https://support.citynetwork.se/index.php?/Knowledgebase/Article/View/307/50/access-to-mysql

Perl is not optimal for website usage and we can't guarantee the security and isolation of our shared hosting environment and at the same time continue offering support for Perl-based applications. Therefor we will not continue to support Perl. If you really need it for your application you can always set it up on your own server in City Cloud.

The support for running PHP on Windows servers is not nearly as well developed as it is for Linux servers, and the combination of IIS and PHP results in performance issues. Because of those issues we have decided not to continue offering support for PHP applications in our Windows environment. The solution for this is pretty simple though, you just have to select Linux instead of Windows as your platform of choice in the controlpanel.

If you want to test City Cloud you can use the rebate code MSH2015 to get 500 SEK of free usage, which will suffice for running the smallest server configuration a little longer than 4 months without additional costs.

In order to perform the migration to our new shared hosting environment when you've considered all of the above you will have to do the following:

1) Make sure you've selected the correct platform (Windows for ASP.NET and Linux for most other solutions) for your website in our new controlpanel.

2) Upload your files using FTP - https://support.citynetwork.se/index.php?/Knowledgebase/Article/View/282/54/transfer-of-the-website-via-ftp

3) If you have a database for your website, export this from the old environment and import it into our new environment. We have a guide for how to use Navicat to move MySQL databases, and a link to Microsofts software for managing MSSQL databases:

* https://support.citynetwork.se/index.php?/Knowledgebase/Article/View/362/0/moving-databases-with-navicat
* https://support.citynetwork.se/index.php?/Knowledgebase/Article/View/3/0/vad-rekommenderar-ni-for-program-for-att-kunna-redigera-en-mssql-databas

4) After you have imported your database in our new environment, you'll need to update your websites configuration file with the new database connection details. Which file this is depends on the application you are running, but on most Windows sites it's Web.config and in most Linux sites the file will be called something along the lines of config.php, configuration.php or wp-config.php. If you are unsure about this, contact the provider or developer of the application.

5) Now you can test that your website is working correctly by using our so-called preview addresses, example: yourwebsite.se.preview.citynetwork.se

6) When your website is working correctly in our new shared hosting environment you'll need to change the nameservers of your domain name to the nameservers for our new environment. If we are the registrar for your domain name (which is most often the case) you can follow this guide: https://support.citynetwork.se/index.php?/Knowledgebase/Article/View/335/0/change-the-name-servers

If we are not the registrar for your domain name you will need to do this at your registrar, which registrar you have for your domain name can be seen using this service: https://whois.citynetwork.se and the nameservers you should set for your domain name is:

* atdns01.citynetwork.se
* atdns02.citynetwork.se
* atdns03.citynetwork.se

If you have anything else than our shared hosting service in the DNS records of our old nameservers (if you don't know you probably don't), you will have to enter these DNS records into our new control panel as well. We have a guide for how to edit DNS records in our new control panel: https://support.citynetwork.se/index.php?/Knowledgebase/Article/View/322/46/edit-dns

Please note that a change of nameservers for a domain name can take up to 48 hours, but when it's been completed your website will be fully migrated to our new shared hosting environment.


Best Regards
City Network Hosting AB